Rank
Name
Gender
Time
1
Nico G.
male
00:21:09
2
Michael Nitsch
male
00:28:34
3
Jana Schneider
female
00:29:23
4
Evgeniya Pichak
female
00:35:19